Principy

 

  • podpora a ochrana důstojnosti, lidských práv a osobní svobody

- za každé situace se pracovníci k uživatelům chovají s respektem a úctou, chápou uživatele jako člověka hodného důstojnosti

- uživatel služby se svobodně rozhoduje o vstupu, využívání či ukončení služby

  •  respektování individuality

- při plánování služby se vychází z potřeb, zájmů a přání klienta

  • respektování vlastní vůle a rozhodnutí klienta

- uživatel má právo se svobodně rozhodnout, zda bude užívat službu, na které aktivity bude chtít docházet, jakým způsobem řešit své osobní záležitosti

- veškerá činnost plynoucí ze smlouvy a individuálního plánování je řízena rozhodnutím uživatele

  • podpora soběstačnosti

- pracovníci Klubu duševního zdraví plně podporují soběstačnost každého uživatele

  • podpora rodiny a blízkých vztahů

- Klub je otevřen také rodině, příbuzným a osobám uživateli blízkými, kteří mohou doprovodit uživatele do zařízení, prohlédnout si prostory, setkat se s pracovníky Klubu či se zúčastnit aktivit zaměřených na rodinné a blízké příslušníky (např. edukační programy)

  • odbornost pracovníků

- pracovníci Klubu duševního zdraví se průběžně vzdělávají, účastní se seminářů, školení, která jsou zaměřena na práci v sociálních službách

  • týmová spolupráce

- všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce a tuto spolupráci plně podporují

  • bezplatnost poskytování sociální služby